Casa Auto Letcani

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 I.CINE SUNTEM NOI ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Societatea  CASA AUTO LEȚCANI SRL,  cu sediul social în Lețcani, Nr.1115 Com. Lețcani, Jud Iași, înregistrată la ORC sub nr. J22/1654/2009, CUI RO26087338, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Societatea CASA AUTO LEȚCANI SRL acționează ca Operator de date cu caracter personal, iar pentru un număr limitat de prelucrări acționăm în calitate de Persoană Împuternicită.

NE PUTEȚI CONTACTA LA:

Adresa: Lețcani, Nr.1115 Com. Lețcani, Jud Iași

Fax: 0232 933

Site (link formular contact): https://casaauto-testergrup.ro/contact/

Email: contact@testergrup.ro

II.RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR

Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mai sus menționate.

III.CE ÎNSEAMNĂ „DATE CU CARACTER PERSONAL”?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care identifică sau pot duce la identificarea acesteia.

 1. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ SOCIETATEA NOASTRĂ?

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

 1. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea CASA AUTO LEȚCANI SRL prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Societatea  CASA AUTO LEȚCANI SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, Societatea  CASA AUTO LEȚCANI SRL  va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de bunuri și prestarea de servicii către clienții noștri aflate în legatură cu în special activitatea de dealer auto (vânzare, service, garanție, post-garanție), cât și raportat la alte activități precum vânzare accesorii / piese auto, etc, activități asociate. De asemenea oferim o gamă variată de servicii și produse pe care le puteți găsi prezentate pe site (casaauto-testergrup.ro).
 • Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, îmbunătățirea serviciilor către aceștia, identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea furnizării bunurilor și prestării serviciilor.
 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră.
 • Gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți persoane juridice.
 • Oferim clienților noștri informații despre noi și/sau despre alte persoane juridice, inclusiv în legatură cu servicii și/sau produse ale acestora de tipul celor achiziționate de clienții noștri sau pentru care aceștia și-au manifestat interesul de a le achiziționa.

În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.

 • În cazul vizitării site-urilor noastre, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al clienților noștri în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati casaauto-testergrup.ro/cookies )
 • Respectarea unor cerințe legale/ de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Statistici interne
 1. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al  CASA AUTO LEȚCANI SRL în special actelor normative ce guvernează vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, comercializarea serviciilor și răspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte, protecţia intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii raportului juridic / contractului cu dumneavostră ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Societății CASA AUTO LEȚCANI SRL (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de CASA AUTO LEȚCANI SRL sau de o parte terţă, respectiv:

– Administrarea activității noastre

– Gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră

– Gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii.

 • CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea CASA AUTO LEȚCANI SRL poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Societatea CASA AUTO LEȚCANI SRL avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți
 • Pe durata prevazută de lege în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară.
 • Pe durata gestionării relației cu potențialii clienți /clienții, prin transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, respectiv până la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către dumneavoastră în acest sens;
 • Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizării prin mijloace video,
 • Timp de 30 zile pentru înregistrările efectuate prin call-center,
 • Timp de 30 zile date din sistemul de acces prin cartelă în spațiile CASA AUTO LEȚCANI SRL după caz,
 • Timp de 30  zile date de geolocalizare (GPS) pe mașinile de test-drive.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 30 zile de la data ultimului contact dintre noi și persoana vizată de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, stergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legatură cu solicitarea de ștergere a datelor.

VIII.              DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@testergrup.ro, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al CASA AUTO LEȚCANI SRL sau o puteți depune personal în sediul din Lețcani, Nr.1115 Com. Lețcani, Jud. Iași.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legatură cu cererea în cauză.

 

Dreptul de acces Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, la datele personale deținute de noi în calitate de Operator de date.

Acest drept vă permite să accesați toate informațiile personale pe care Societatea noastră le procesează despre dvs. și să solicitați informații despre: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, clientul are dreptul să fie informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare de informații și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

La solicitarea dumneavoastră, CASA AUTO LEȚCANI SRL furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor Aveți dreptul de a obține de la CASA AUTO LEȚCANI SRL fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la stergerea datelor Aveți dreptul de a obține din partea CASA AUTO LEȚCANI SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
  a)           datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  b)          vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing/comunicăi comerciale şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea
  c)           datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  d)          datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine CASA AUTO LEȚCANI SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
  e)          alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

a)        Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite CASA AUTO LEȚCANI SRL să verifice exactitatea datelor;

b)       prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)        CASA AUTO LEȚCANI SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d)       V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 
 
 
 
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul la transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către CASA AUTO LEȚCANI SRL,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, către alt operator, fără obstacole din partea CASA AUTO LEȚCANI SRL în cazul în care:

(i)                   prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

(ii)                  prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

  În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la CASA AUTO LEȚCANI SRL la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastra sau de o parte terță Este posibil ca societatea noastră să prelucreaze datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs înainte de încheierea unui contract ori atunci când prelucrarea este necesară în scopuri satisfacerii intereselor sale legitime, pentru această din urmă ipoteza societatea noastră prelucrând date cu caracter personal în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament. Datele pot fi colectate inclusiv prin documentele completate pentru test drive, prin aplicația de prospectare, prin verificările efectuate pe site-uri de rețele sociale, surse publice, efectuându-se printre altele o prelucrare de date personale referitoare la preferințe în materie de autovehicule.

Întrucât CASA AUTO LEȚCANI SRL prelucrează date cu caracter personale în acest sens, vă aducem la cunoștință că aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament a datelor cu caracter personal în cauză și care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în    scop de marketing direct                      În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de Societatea noastră în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri în măsura în care aceasta are legătură cu marketingul direct
 Dreptul de retragere a consimţământul  În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

IX.                  DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la adresa contact@testergrup.ro.

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa : Lețcani, Nr.1115 Com. Lețcani, Jud Iași

TEL: 0232-933

Ori prin intermediul site-ului în secțiunea https://casaauto-testergrup.ro/contact/,

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționață pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

X.                   DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. CATEGORII DE DATE

Politica noastră este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm clienților noștri să comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar în aceste scopuri.

Datorită diversității produselor si serviciilor pe care le oferim clienților persoane fizice www.casaauto-testergrup.ro , putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul pe produs pentru care optați / în funcție de serviciul pe care îl oferim.

Principalele date / categorii de date prelucrate de CASA AUTO LEȚCANI SRL pot fi, după caz și în funcție de scopurile asociate prelucrării, una sau mai multe dintre următoarele:

 • Nume, prenume
 • Detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc),
 • Data și locul nașterii, sexul, cetățenia, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, alte date din actul de identitate (BI, CI, pasaport, dupa caz)
 • Date din permisul de conducere
 • Datele de identificare ale autovehiculului deținut (gen număr de înmatriculare, serie șasiu, istoric referitor la autovehiculele deținute, etc),
 • Date legate de profesia și locul de muncă ale persoanei vizate,
 • Preferințe aflate în legătură cu tipurile de servicii și produse comercializate de CASA AUTO LEȚCANI SRL
 • Date privind situația financiară aferent întocmirii și transmiterii dosarelor de leasing/finanțare
 • Date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanți / garantori în legatură cu clienți persoane juridice
 • Imagini video (din cadrul showroom-ului, spatiilor CASA AUTO LEȚCANI SRL, unităților service afiliate, etc), date din sistemul de acces prin cartelă în spațiile CASA AUTO LEȚCANI SRL după caz,
 • Date de geolocalizare (GPS) pe mașinile de test-drive
 • Voce (call center)
 • Semnatură
 • Informații privind contravenții /amenzi între momentul vânzării vehiculului și înmatricularea pe numele cumpărătorului, date conținute în documentele colectate în service aferent dosarelor de daună (inclusiv dovada reparației eliberată de poliție dacă e cazul și potențiale date ale participanților la trafic implicați în accident mentionați în constatul amiabil, etc);
 • Identificatorul online al clienților noștri în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informații accesați casaauto-testergrup.ro/cookies)

Pentru anumite produse/servicii, și atunci când acest lucru este impus de lege sau este permis de acordul dumneavoastră, este posibil să colectăm, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal.

 1. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm date personale de la clienții noștri.

Putem primi date cu caracter personal sau acces la acestea și din partea clienților noștri persoane fizice (în legatură cu date aparținând reprezentanților lor), a importatorilor / producătorilor de autovehicule și/sau piese de schimb, din partea unităților service, a instituțiilor de finanțare, societăți de asigurare, instituții, terțe părți ori surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, prospectare pe site-uri de rețele sociale), preluarea unor baze de date gen ListaFirme, etc.

XII.                CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

Dumneavoastra alegeți dacă doriți să beneficiați de serviciile / produsele noastre, astfel că de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către CASA AUTO LEȚCANI SRL. Totuși, în măsura în care ați optat pentru societatea noastră sau beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea produselor și/sau serviciilor, iar în lipsa deținerii de către CASA AUTO LEȚCANI SRL a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 • societatea noastră să fie în imposibilitatea de a semna contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră
 • societatea noastră să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora obligațiile asumate față de dvs.
 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

CASA AUTO LEȚCANI SRL poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile publice,
 • parteneri comerciali (importatori/ producători de autovehicule, societăți de asigurare, unități service, societăți de leasing, societăți bancare sau alte instituții de finanțare, furnizori de bunuri și/sau servicii, etc) care au legătură cu bunurile sau serviciile achiziționate clienților noștri.
 • împuterniciți ai CASA AUTO LEȚCANI SRL – persoanele împuternicite (de genul organizatori de evenimente, furnizori de servicii IT&C, etc) care acționează în numele nostru procesează datele dvs. în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate
 • societăți din grup, având în vedere că CASA AUTO LEȚCANI SRL face parte dintr-un grup de societăți, astfel încât unele politici, baze de date, aplicații ori altele asemenea pot fi stabilite ori utilizate, în comun, la nivelul întregului grup

Transferurile și divulgarea nu se va/vor face către entități din afara Romaniei sau Uniunii Europene.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră: contact@testergrup.ro

Prin prezenta Notă, vă aducem la cunoștință de informatiile puse la dispoziție de către CASA AUTO LEȚCANI SRL în lumina Regulamentului și vă informăm cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.