Protecția datelor

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA?

Societatea  TESTER GRUP SRL,  cu sediul social in mun.  Iaşi, Sos Pacurari nr.138, Centrul de Afaceri Ideo, jud. Iasi,  inregistrata la ORC sub nr. J22/1479/1996, având C.U.I. nr. RO8885420, avand datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastra. Societatea  TESTER GRUP SRL actioneaza ca Operator de date cu caracter personal, iar pentru un număr limitat de prelucrări acționăm în calitate de Persoană Împuternicită.

NE PUTETI CONTACTA LA

Adresa: Mun.  Iaşi, Sos Pacurari nr. 138, Centrul de Afaceri Ideo, jud. Iasi

Fax: 0232-933

Email: contact@testergrup.ro

II. RESPONSABILUL PENTRU PROTECTIA DATELOR?

Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor poate fi contactat la prin intermediul datelor de contact mai sus mentionate.

III. CE INSEAMNA „DATE CU CARACTER PERSONAL”?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia.

IV. CE TIPURI DE PRELUCRARI DE DATE EFECTUEAZA SOCIETATEA NOASTRA?

Societatea noastra prelucrează date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

V. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea  TESTER GRUP SRL prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite functie de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această nota de informare. În cazul în care Societatea  TESTER GRUP SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra carora ati fost deja informat si care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunostinta, Societatea  TESTER GRUP SRL va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal in următoarele scopuri:

 • Furnizarea de bunuri si prestarea de servicii catre clientii nostri aflate in legatura cu in special cu activitatea de dealer auto (vanzare, service, garantie, post-garantie), cat si raportat la alte activitati precum vanzare accesorii / piese auto, etc, activitati asociate. De asemenea oferim o gamă variată de servicii si produse pe care le puteti gasi aici https://casaauto-testergrup.ro/
 • Gestionarea relatiilor noastre cu clientii, imbunatatirea serviciilor catre acestia, identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea furnizării bunurilor si prestarii serviciilor.

Prelucram datele cu caracter personal in scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale si angajamentelor asumate fata de dumneavoastra.

 • Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicatiilor informatice pe care le utilizam.

Totodata putem efectua verificari privind persoanele fizice care actioneaza in calitate de reprezentanti si/sau garantori ai unor clienti persoane juridice.

 • Oferim clienților noștri informații despre noi și/sau despre alte persoane juridice, inclusiv in legatura cu servicii si/sau produse ale acestora de tipul celor achizitionate de clientii nostri sau pentru care acestia si-au manifestat interesul de a le achizitiona.

In conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru acestia..

 • In cazul vizitarii site-urilor noastre, este posibil sa prelucram unele informatii despre identificatorul online al clientilor nostri in scopurile amintite in Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati https://casaauto-testergrup.ro/cookies/
 • Respectarea unor cerințe legale/ de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala ori de arhivare.
 • Gestiune economico-financiara-administrativa
 • Statistici interne

VI. TEMEIURILE JURIDICE SI CONDITIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZA PRELUCRARILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au in vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al  TESTER GRUP SRL in special actelor normative ce guverneaza vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, comercializarea serviciilor si raspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte, protecţia intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se intemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrarii:

 • prelucrarea poate fi necesară in vederea incheierii raportului juridic / contractului cu dumneavostra ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Societatii TESTER GRUP SRL (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor jurstificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de TESTER GRUP SRL sau de o parte terţă, respectiv:

– Administrarea activitatii noastre,

– Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra

– Gestionarea relațiilor noastre cu potentialii clienti si clienții, inclusiv dar fara a ne limita la transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, in conditiile legii.

VII. CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea TESTER GRUP SRL poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Societatea TESTER GRUP SRL  avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți
 • Pe durata prevazuta de lege in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară.
 • Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie (opt-out) de catre dumneavoastra in acest sens;
 • Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizarii prin mijloace video,
 • Timp de 30 zile pentru inregistrarile efectuate prin call-center,
 • Timp de 30 zile date din sistemul de acces prin cartela in spatiile [nume companie] dupa caz,
 • Timp de 30  zile date de geolocalizare (GPS) pe masinile de test-drive.

În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 30 zile de la data ultimului contact dintre noi si persoana vizata de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

VIII.            DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@testergrup.ro ori ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social al TESTER GRUP SRL sau o puteti depune personal in sediul din mun.  Iaşi, Sos Pacurari nr. 138, Centrul de Afaceri Ideo, jud. Iasi.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, societatea noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de societatea noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

 

Dreptul de acces Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, la datele personale deținute de noi în calitate de Operator de date.

Acest drept va permite să accesați toate informațiile personale pe care Soceitatea noastra le procesează despre dvs. și să solicitați informații despre: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. In cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, clientul are dreptul să fie informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare de informații și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

La solicitarea dumneavoastra, TESTER GRUP SRL   furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor Aveti dreptul de a obține de la TESTER GRUP SRL   fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la stergerea datelor Aveti dreptul de a obține din partea TESTER GRUP SRL   ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  a)         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  b)         va opuneti prelucrării în scopuri de marketing/comunicari comerciale şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea
  c)         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  d)         datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine TESTER GRUP SRL   în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
  e)         alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile
Dreptul la restrictionarea prelucrarii Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din Regulament) in urmatoarele cazuri :

a)      Contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite TESTER GRUP SRL   să verifice exactitatea datelor;

b)      prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)      TESTER GRUP SRL   nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d)      V-ati opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 
 
 
 
Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul la transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre TESTER GRUP SRL  ,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, catre alt operator, fără obstacole din partea TESTER GRUP SRL   în cazul în care:

(i)                  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

(ii)                prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

  In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la TESTER GRUP SRL   la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastra sau de o parte terta Este posibil ca societatea noastra sa prelucreaze datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs înainte de încheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesară în scopuri satisfacerii intereselor sale legitime, pentru aceasta din urma ipotezasocietatea noastra prelucrand date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament. , Datele pot fi colectate inclusiv prin documentele completate pentru test drive, prin aplicatia de prospectare, prin verificarile efectuate pe site-uri  de retele sociale, surse publice,  efectuandu-se printre altele o prelucrare de date personale referitoare la preferinte in materie de autovehicule.

Intrucat [nume companie]  prelucrează date cu caracter personale in acest sens, va aducem la cunoștință ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflati, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de Societatea noastra în scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a va opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri în măsura în care aceasta are legătură cu marketingul direct.

 

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

 

Dreptul de retragere a consimţământul

IX.                DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la  dpo@testergrup.ro].

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa: Mun.  Iaşi, Sos Pacurari nr. 138, Centrul de Afaceri Ideo, jud. Iasi

TEL: 0232-933

E-mail: contact@testergrup.ro

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționață pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

X.                  DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. CATEGORII DE DATE

Politica noastră este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm clienților noștri să comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar în aceste scopuri.

Datorită diversității produselor si serviciilor pe care le oferim clienților persoane fizice casaauto-testergrup.ro  putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul pe produs pentru care optați / în funcție de serviciul pe care îl oferim.

Principalele date / categorii de date prelucrate de TESTER GRUP SRL  pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:

 • Nume, prenume
 • Detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc),
 • Data și locul nașterii, sexul, cetățenia, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, alte date din actul de identitate (BI, CI, pasaport, dupa caz)
 • Date din permisul de conducere
 • Datele de identificare ale autovehiculului detinut (gen numar de inmatriculare, serie sasiu, istoric referitor la autovehiculele detinute, etc),
 • Date legate de profesia si locul de munca ale persoanei vizate,
 • Preferinte aflate in legatura cu tipurile de servicii si produse comercializate de TESTER GRUP SRL
 • Date privind situatia financiara aferent intocmirii si transmiterii dosarelor de leasing/finantare
 • Date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanti / garantori in legatura cu clienti persoane juridice
 • Imagini video (din cadrul showroom, spatiilor TESTER GRUP SRL , unitatilor service afiliate, etc), date din sistemul de acces prin cartela in spatiile TESTER GRUP SRL  dupa caz,
 • Date de geolocalizare (GPS) pe masinile de test-drive
 • Voce (call center)
 • Semnatura
 • Informatii privind contraventii /amenzi intre momentul vanzarii vehiculului si inmatricularea pe numele cumparatorului, date continute in documentele colectate in service aferent dosarelor de dauna (inclusiv dovada reparatie eliberata de politie daca e cazul si potentiale date ale participantilor la trafic implicati in accident mentionati in constatul amiabil, etc);
 • Identificatorul online al clientilor nostri in scopurile amintite in Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati casaauto-testergrup.ro/cookies

Pentru anumite produse/servicii, și atunci când acest lucru este impus de lege sau este permis de acordul dumneavoastra, este posibil să colectăm, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal.

XI. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm date personale de la clienții noștri.

Putem primi date cu caracter personal sau acces la acestea si din partea clientilor nostri persoane fizice (in legatura cu date apartinand reprezentantilor lor), a importatorilor / producatorilor de autovehicule si/sau piese de schimb, din partea unitatilor service, a institutiilor de finantare, societati de asigurare, institutii, terte parti ori surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, prospectare pe site-uri de retele sociale), preluarea unor baze de date gen ListaFirme, etc.

XII.              CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciile / produsele noastre, astfel ca de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către TESTER GRUP SRL  . Totuși, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor, iar în lipsa deținerii de catre TESTER GRUP SRL  a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.

Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a semna contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate fata de dvs.

XIII. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

TESTER GRUP SRL  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principil catre următoarele categorii de entități:

 • autoritățile publice,
 • parteneri comerciali (importatori/ producatori de autovehicule, societati de asigurare, unitati service, societati de leasing, societati bancare sau alte institutii de finantare, furnizori de bunuri si/sau servicii, etc) care au legatura cu bunurile sau serviciile achizitionate clientilor nostri.
 • imputerniciti ai TESTER GRUP SRL  – persoanele împuternicite (de genul organizatori de evenimente, furnizori de servicii IT&C, etc) care acționează în numele nostru procesează datele dvs. în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate
 • societati din grup, avand in vedere ca TESTER GRUP SRL face parte dintr-un grup de societăți, astfel încât unele politici, baze de date, aplicații ori altele asemenea pot fi stabilite ori utilizate, în comun, la nivelul întregului grup

Transferurile si divulgarea nu se va/vor face catre entitati din afara Romaniei sau Uniunii Europene.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra: contact@testergrup.ro

Prin prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre TESTER GRUP SRL  in lumina Regulamentului si am fost informat/a de catre TESTER GRUP SRL  cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.